CİTY HOTEL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) hususunda 2EF GIDA ÜRÜNLERİ TURİZM PAZARLAMA  LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “City Hotel ya da Şirket” olarak ifade edilecektir)  olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun“ Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

City Hotel, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat

tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1- Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca, City Hotel olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya daelektronik olarak toplanabilecektir. 

Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dâhilinde, City Hotel tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin ve operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hizmet ve satış sonrası destek hizmetleri, müşteri memnuniyeti, kurumsal iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetleri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sosyal Ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yürütülmesi,
 • Çağrı Merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Sigorta Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Şirket merkez ve tesislerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin,
 • Şirket çalışanlarının işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları ve özlük süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş Başvurularının değerlendirilmesi,
 • Alt işveren personel, ekstra personel, yabancı personel süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Transfer, karşılama, unutulan eşyaların gönderilmesi gibi taleplerin karşılanması,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

City Hotel tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz. Yurtdışına Veri Aktarımı: City Hotel tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

4- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda City Hotel’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Anayasa’nın 20. Maddesi gereği herkesin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğundan yola çıkarak, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talepleriniz en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda, KVK Kanunu Madde 11 ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak  VEYA noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle  Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi info@adanacityhotel.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. No:40 Seyhan/ADANA adresimize posta yoluyla gönderebilirsiniz.

 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla, 

2EF GIDA ÜRÜNLERİ TURİZM PAZARLAMA  LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. No:40 Seyhan/ADANA

Tel: 0322 453 10 00

Faks : 0322 453 10 01

E-Posta: info@adanacityhotel.com.tr

Mersis No: 0001076273100018